• Pondělí, Březen 02nd, 2009

V jednom z pÅ™edchozích článků jsem nastínil základní herní taktiky. Kuličky vÅ¡ak nejsou pouze o herní taktice, velkou roli zde hraje psychologie. Proto se v tentokrát podíváme na trochu pokročilejší herní přístup – na psychologické taktiky.

Psychologickou taktiku můžeme rozdÄ›lit na 2 ÄÃ¡sti – vnitÅ™ní a vnÄ›jší. VnitÅ™ní spočívá v koncentraci na své vlastní myÅ¡lenky a podání co nejlepšího výkonu. VnÄ›jší pak souvisí s ovlivnÄ›ním výkonu soupeÅ™e  (samozÅ™ejmÄ› v rámci fair play). Pokud bych mÄ›l stanovit jejich priority v zápase, za ideální bych považoval schopnost použít obÄ› současnÄ›, na druhém místÄ› vnitÅ™ní psychologickou taktiku a až na posledním vnÄ›jší.

Tip 1: přejte vítězství svému soupeři

Abyste zvítÄ›zili, musíte chtít vyhrát. Abyste vítÄ›zili v tÄ›ch nejdůležitÄ›jších zápasech, musíte chtít hodnÄ› vyhrát. Ale když budete chtít vyhrát příliÅ¡, můžete totálnÄ› vyhoÅ™et. Existuje tu jakási neviditelná hranice, každý z nás ji najít musí sám v sobÄ›, aby jeho vůle po vítÄ›zství byla tak akorát. Jedna z cest, jak toho dosáhnout, je přát vítÄ›zství svému soupeÅ™i.

Tím pochopitelně nemyslím nechat ho vyhrát, to by asi moc nefungovalo. Přiblížím tuto myšlenku na vlastní zkušenosti:

PÅ™eneseme se do července 2006. Na StÅ™eleckém ostrovÄ› se koná mistrovství svÄ›ta. Jsem jedním z poÅ™adatelů a zároveň se účastním jako hráč. Vzpomínám si, jak mi začátek turnaje (skupiny, ze kterých vÅ¡ichni postupovali, Å¡lo jen o nasazení) vůbec neÅ¡el, necítil jsem se na dobrý výkon a hlavu mÄ›l plnou pořádání. Prioritou bylo, aby se turnaj organizačnÄ› vydaÅ™il, vlastní umístÄ›ní až na druhém místÄ›.

Hraje se závÄ›rečný pavouk na 2 porážky. V prvním kole prohrávám a v hlavÄ› mi bleskla myÅ¡lenka, že je docela jedno, jestli skončím kolem 17. nebo 13. místa a že výš to stejnÄ› tímhle způsobem hry nepůjde. Následující hru jsem prostÄ› Å¡el prohrát, abych se už v klidu mohl vÄ›novat pořádání. OvÅ¡em jak soupeÅ™ byl už lehce nervózní (pokud prohraje, turnaj pro nÄ›ho končí) a já nemÄ›l co ztratit, zvítÄ›zil jsem tuším 3:0. Pak jsem bez vÄ›tší snahy vyhrál další 2 zápasy a najednou tu Å¡lo o mnohem zajímavÄ›jší umístÄ›ní.

Začal jsem hrát zodpovÄ›dnÄ›, ale bylo stále tÅ™eba komunikovat se zahraničními hráči, médii apod., což byla samozÅ™ejmÄ› priorita. ÄŒlovÄ›k nemÄ›l prostÄ› čas být nervózní, prostÄ› hrál. Až pÅ™iÅ¡el zápas o medaile – vítÄ›z zápasu bude nejhůře 3., poražený skončí na nevděčném 4. místÄ›. Tyhle zápasy bývají velmi těžké na psychiku.

Mým soupeÅ™em byt Stefan Mühlish z NÄ›mecka. Na pÅ™echozích mezinárodních turnajích jeÅ¡tÄ› nikdy žádný zahraniční účastník nezískal medaili. A já jako poÅ™adatel jsem jim to od začátku turnaje hroznÄ› přál, aby se to nÄ›komu z nich konečnÄ› povedlo. Tenkrát jsem ten zápas vyhrál o kuličku v pomÄ›ru 3:2 právÄ› proto. Stefan je skvÄ›lý hráč a já mu to prostÄ› přál. Byl to skvÄ›lý pocit, kdy víte, že na konci zápasu nastane nÄ›co úžasného – buď konečnÄ› nÄ›kdo ze zahraničních účastníků získá pohár nebo se mi podaří být mezi 3 nejlepšími na MS. Tohle byl ten myÅ¡lenkový pochod, který mÄ› poslal o kolo dál. Nebýt tenkrát poÅ™adatelem, na 99 % bych ten zápas prohrál (a asi by k nÄ›mu ani nedoÅ¡lo, neboÅ¥ bych vypadl mnohem dříve).

Výše popsaný mentální stav považuju za ideální, ke kterému bychom se mÄ›li snažit co nejvíc pÅ™iblížit. SamozÅ™ejmÄ› to není jednoduché, pokud jdu na turnaj s cílem dobÅ™e se umístit. Ale jde to.

Tip 2: nepřejte vítězství svému soupeři

JeÅ¡tÄ› lepší výkon podáte, pokud sloučíte zdánlivÄ› neslučitelné tipy 1 a 2. Řiďte se prvním tipem a pÅ™itom se snažte soupeÅ™e . SamozÅ™ejmÄ›, že vám neradím zaÅ¡lapávat mu kuličky do zemÄ› nebo nÄ›co podobného. StejnÄ› tak bych vynachal standardní psychologické finty, jedná-li se o začátečníka nebo nÄ›koho s vyloženÄ› nízkým sebevÄ›domím. Myslím, že rozumný človÄ›k odhadne, kdy je to psychologická hra pro vás i pro soupeÅ™e a kdy už ne.

Pohrajte si tedy s jeho psychikou v rámci této hry. DÄ›lejte vÅ¡e, aby uvěřil, že vítÄ›zem tohoto zápasu budete vy. Utekla vám nÄ›jaká kulička pÅ™i rozhozu daleko? Věříte si pÅ™i hÅ™e z dálky? Dejte ji na první cvrnk do důlku. Jak by potom soupeÅ™ mohl pochybovat o vaÅ¡em vítÄ›zství, když ostatní máte mnohem blíž a pÅ™itom trefujete i takovéhle. Nebo se naopak na ní necítíte? Hrajte blízké a vytvoÅ™te si optický náskok tím, že budete mít víc kuliček v důlku. Zkuste zahrát 2 kuličky na jeden cvrnk.

Tip 3: sledujte řeč těla soupeře

Hráče, který výbornÄ› zvládá vnitÅ™ní psychologickou taktiku, těžko rozhodíte tím, že trefíte 5 kuliček v Å™adÄ› z 10 cm, zatímco ostatní máte bliž k ÄÃ¡Å™e hodu než k důlku. Akorát mu uvolníte prostor pÅ™ed důlkem. Na jiného to vÅ¡ak může platit. Jak poznat situaci, kdy takto hrát a kdy ne?

Sledujte Å™eč tÄ›la soupeÅ™e. Spoustu gest si jistÄ› vyložíte díky empatii. Pokud na to chcete jít trochu , pak vÄ›zte, že ruce v bok či křížení paží nebo nohou pÅ™i vaÅ¡em rozhozu naznačují na obavy soupeÅ™e, že na vás nebude mít. PÅ™i hÅ™e nejvíce prozradí pohyby tÄ›la ve chvíli, kdy se hráč sklání ke cvrnku a kdy má ruku položenu pÅ™ed kuličkou. V extrémním případÄ› se soupeÅ™i trochu chvÄ›je ruka. Míří hráč déle než je pro nÄ›ho obvyklé? Další znak toho, že není v optimální psychické kondici. Kombinujte své poznatky v této úrovni také s jeho projevy pÅ™i komunikaci. Číst Å™eč tÄ›la musíte stejnÄ› jako byste postupovali napÅ™. pÅ™i grafologii. Jeden znak sám o sobÄ› může znamenat více různých vÄ›cí, je tÅ™eba posbírat tÄ›chto znaků více a dát je do souvislosti s konkrétní situací.

Tip 4: nenechte se dostat nováčkem

PÅ™ijedete do obce, kde vÅ¡ichni hrají poprvé. Vy vÅ¡ak máte nÄ›jaké turnaje za sebou. Jste tedy dÄ›sný profík a když navíc ostatní hráči zjistí, že jste na úžasném 150. místÄ› v národním žebříčku, nastupuje vÄ›tÅ¡ina z nich k zápasu na oko s poraženeckou náladou. Ale věřte, ze by velice rádi váš skalp :)

Situace je taková, že byste asi mÄ›li vyhrát, ovÅ¡em jste pod docela sluÅ¡ným tlakem. Zvlášť ke konci turnaje, kdy se sejde publikum a vÅ¡ichni fandí, ale nikdo vám. Když vyhrajete, je to samozÅ™ejmost, když vyhrajete „jen“ 2:1, je to v očích publika pomalu, jako byste prohráli. Diplom za 1. místo je snad i vypsán s vaším jménem. Jak v takové situaci nezaváhat?

Pokud jste na turnaji s nÄ›kým, kdo vám pÅ™eje úspÄ›ch, ze vÅ¡ech sil myslete na to, že bude mít radost, pokud vyhrajete. PÅ™edstavte si takovéto lidi v publiku i v případÄ›, kdy jste tam sami. ProstÄ› ve vaší hlavÄ› musí být slyÅ¡et hlasy tÄ›ch, kteří by chtÄ›li vaÅ¡e vítÄ›zství a ty musí pÅ™ehluÅ¡it hlas fanouÅ¡ků.

Stejnou techniku můžete použít i v důležitých zápasech, kdy jste na turnaji sami. Z vlastní zkuÅ¡enosti mohu potvrdit, že se vyplatí takováto sugesce.

Tip 5: hrajte v teamu

Tento tip souvisí s výše popsaným. Snažte se jezdit na turnaje ve skupinÄ›, hodnÄ› to udÄ›lá s vaším myÅ¡lením. Cestujete na turnaj s ostatními? Pak nemáte čas zbytečnÄ› se znervózňovat vlastími myÅ¡lenkami jako nebo „bude se mi daÅ™it, když mi to minulý týden neÅ¡lo podle mých pÅ™edstav“. Jste na turnaji v teamu? Pak máte komu fandit mezi zápasy a má kdo fandit vám. Pokud vás víc nehraje, tak společná komunikace o Äemkoliv jiném než jak skvÄ›le právÄ› hraje na vedlejším důlku váš budoucí soupeÅ™ také zlepší váš psychologický potenciál pro tento turnaj.

Tip 6: osvojte si taktické prohry

NÄ›které hry vám prostÄ› nevyjdou nebo se vaÅ¡emu soupeÅ™i zadaří natolik, že již v průbÄ›hu je téměř jistá vaÅ¡e prohra. Jak v takovéto situaci postupovat?

PrvnÄ› záleží na tom, o kolikátou hru jde. Pokud je stav 2:2 a hraje se na 3 vítÄ›zné hry, zkuste i nemožné. Nic jiného vám ani nezbývá. Sám jsem párkrát v takových zápasech zvítÄ›zil, tak proč byste to nedokázali vy? Úspěšnost takových her bude nejspíš hluboko pod 50 %, ale i tÄ›ch málo vítÄ›zství v takovýchto hrách těší dvojnásob.

Pokud se pro vás hra vyvíjí nepříznivÄ› za situace, kdy by prohra neznamenala konec zápasu, analyzujte rozpoložení svého soupeÅ™e. Opravdu analyzujte jeho projevy a Å™eč tÄ›la a ne postavení v Å¾ebříčku. Když se bavím s lidma ze Å¡pičky, dost často od nich slyším, jak byli nervózní v nÄ›kterých situacích. A nic na tom nemůže zmÄ›nit ani fakt, že tÅ™eba nejste v Å¾ebříčku příliÅ¡ vysoko. Naopak – vaÅ¡e nižší žebříčková pozice znamená pro soupeÅ™e vyšší psychickou zátěž – prohrát s papírovÄ› slabším protivníkem je pro vÄ›tÅ¡inu horší než s podobnÄ› silným soupeÅ™em.

Dojdete-li k závÄ›ru, že váš protivník si je sebou nejistý, hrajte tak, abyste prohráli o co nejménÄ› kuliček. Pokud vyhraje o jednu či dvÄ› kuličky, na klidu mu to rozhodnÄ› nepÅ™idá. Naopak výraznÄ›jší rozdíl v počtu kuliček, o které vyhrál, by mu mohl dodat potÅ™ebné sebevÄ›domí. V další hÅ™e se pak pÅ™i použití dříve zmínÄ›ných taktik jejich efekt zvýší.

Pokud naopak hrajete s nÄ›kým, kdo je absolutnÄ› v pohodÄ›, zkouÅ¡ejte maximálnÄ› riskantní postupy. Snažte se odcvrnkávat jeho kuličky i z vÄ›tší vzdálenosti, pÅ™estože existuje velká pravdÄ›podobnost, že uÅ¡kodíte spíše sobÄ› než soupeÅ™i. Buď budete mít Å¡tÄ›stí a vyhrajete prohraný zápas nebo prohrajete o hodnÄ› kuliček. Tím v další hÅ™e může dojít k podcenÄ›ní. OpÄ›t je to nÄ›co, o Äem z praxe vím, že se stává i tÄ›m nejlepším. SamozÅ™ejmÄ›, že tohle vám nebude fungovat na mistrovství svÄ›ta. Ale napÅ™. začínající hráč, pro kterého je medaile na Openu úspÄ›chem, takto může pÅ™ehrát ménÄ› motivované soupeÅ™e. StejnÄ› tak může jeden Å¡pičkový hráč podcenit na jednu hru druhého, když získá pocit, že jeho soupeÅ™i to v daný den výraznÄ› nejde.

Tip 7: naoko to vzdejte

Možná jste si vÅ¡imli, že spousta dobrých hráčů se pÅ™i zápase chová jakoby hru vzdávali, pÅ™estože se stále velmi snaží. Občas prohodí nÄ›co v tom smyslu, že apod. NÄ›kdy tomu tak opravdu je, ale vÄ›tÅ¡inou se pravdÄ›podobnost jejich prohry pohybuje nÄ›kde mezi 70 – 90 %. AÅ¥ již vÄ›domÄ› nebo podvÄ›domÄ›, takto zvyÅ¡ují pravdÄ›podobnost, že je buď protivník podcení nebo naopak znervózní (je mnohem nepříjemnÄ›jší prohrát „vyhranou“ hru než kdyby byl stav vyrovnaný do poslední chvíle).

Doufám, že jsem vám tÄ›mito tipy trochl pomohl proniknout do dalšího levelu v tomto sportu. Tyto tipy mohou výraznÄ› zvýšit vaÅ¡i úspěšnost v turnajích, zejména v důležitých vyrovnaných zápasech. To samozÅ™ejmÄ› musí být podpoÅ™eno kvalitním tréninkem. Pokud netrefíte důlek z 10 cm, sebelepší psychologie vám nepomůže :) KaždopádnÄ› věřím, že ve chvíli, kdy si osvojíte nÄ›které z tÄ›chto taktik, kuličky se pro vás stanou jeÅ¡tÄ› zábavnÄ›jšími.

Comments are closed.

-->