• Neděle, Únor 14th, 2010

V roce 1999, kdy jsme zakládali ÄŒeský kuličkový svaz, nás ani ve snu nenapadlo, že by nÄ›co podobného mohlo existovat v zahraničí. Když jsme v roce 2002 naÅ¡li na internetu stránky nÄ›kterých nÄ›meckých klubů, byl to pro nás malý zázrak. Od té doby se nám daří rok co rok pozvat alespoň nÄ›kolik zahraničních účastníků na náš mezinárodní turnaj. Jaké jsou vÅ¡ak vyhlídky do budoucna?

<strong>Trocha historie na začátek

Po prvním kontaktu s nÄ›meckými hráči se pomÄ›rnÄ› brzy uskutečnil 1. mezinárodní turnaj v ÄŒR – Czech Open. Ten se konal každoročnÄ› až do roku 2004. V roce 2005 se namísto Czech Open začalo konat mistrovství svÄ›ta. Účast na tÄ›chto turnajích bývala různá. Vždy jsme mÄ›li tu čest pÅ™ivítat soupeÅ™e z NÄ›mecka, v nÄ›kterých ročnících se účastnili sportovci z Nizozemí, Slovenska, Velké Británie a také z Afriky.

Na Slovensku vznikl národní kuličkový svaz. Tato událost mÄ›la mimořádný význam zejména proto, že ÄŒR a SR se staly jedinými státy na svÄ›tÄ›, kde se hrálo podle stejných pravidel. Pravidla kuliček v jiných státech byla v porovnání s naÅ¡imi asi jako fotbal a házená – obojí se hraje s míčem, obojí se hraje na góly a pÅ™esto to jsou úplnÄ› jiné sporty. A to je také s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností příčinou toho, že mistrovství svÄ›ta 2008 v Praze s ÃºÄastí reprezentantů 4 států se stalo zÅ™ejmÄ› nejlépe obsazeným kuličkovým turnajem na svÄ›tÄ›.

Od roku 2002 do podzima 2009 jsme se maximálnÄ› koncentrovali na domácí scénu. Na mezinárodním poli jsme činili vÅ¡e proto, abychom myÅ¡lenku mezinárodních turnajů propagovali mezi nepříliÅ¡ početnou kuličkářskou komunitou ve vÅ¡ech státech, kde se podaÅ™ilo nÄ›koho kontaktovat. Určité výsledky to pÅ™ineslo, avÅ¡ak ne takové, aby na turnajích jako mistrovství svÄ›ta byla taková konkurence, jakou by si vÄ›tÅ¡ina z nás přála.

Proto na podzim 2009 odstartoval mezinárodní projekt, jehož cílem je naučit lidi v různých zemích pravidla tak, jak je známe z turnajů, motivovat je k založení národních kuličkových svazů a organizování jak lokálních, tak mezinárodních akcí. Pro tento projekt byla zaregistrována adresa http://www.wor­ldmarblesfede­ration.com, kterou lze kontinuálnÄ› používat v případÄ› založení svÄ›tové federace.

Cíle mezinárodního projektu

1. Založení národních kuličkových svazů – vÅ¡echny sporty, které nÄ›co na celosvÄ›tové úrovni znamenají, fungují na národní úrovni jako ÄŒeský kuličkový svaz u nás. Pokud ve více zemích vzniknou podobné komunity hráčů, pravdÄ›podobnost dobÅ™e obsazených mezinárodních turnajů, na kterých budeme rádi hrát, výraznÄ› vzroste.

2. Jednotná pravidla – bez nich to prostÄ› nepůjde a proto tento projekt jasnÄ› popisuje, podle jakých pravidel se soutěží na mezinárodních akcích. Jsou tam jak základy, tak kompletní pravidla, zájemci si mohou prohlédnout techniku cvrnkání na videu nebo mrknout na fotky z turnajů.

3. CelosvÄ›tová propagace mezinárodních turnajů v Äele s mistrovstvím svÄ›ta.

4. Výhledové založení mezinárodní kuličkové federace, jejíž úloha by byla stejná jako v zavedených sportech – koordinovala by mezinárodní akce a jejich strukturu.

Smysl mistrovství světa

Laika možná napadne otázka, proč organizovat mistrovství svÄ›ta, když se tomuto sportu vÄ›nuje jen pár států (a navíc kromÄ› Slovenska s diametrálnÄ› odliÅ¡nými pravidly). Existuje pro to pár velmi dobrých důvodů:

1. Základem je fakt, že kuličky s MS získaly svou vrcholnou soutěž. I kdyz počet účastnících se států není nic pÅ™evratného, je to stále akce, která v kuličkářské komunitÄ› nemá obdoby.

2. Motivace pro zahraniční účastníky – mohu potvrdit, že status mistrovství svÄ›ta pro nemalé procento zájemců o ÃºÄast sehrává velkou roli. I kdyby v minulosti na MS nedorazil jediný zahraniční účastník, status mistrovství svÄ›ta je veledůležitý marketingový nástroj, který k turnaji pÅ™itahuje jak mediální, tak hráčskou pozornost.

3. Respekt na mezinárodním poli – díky tomu, že pořádáme MS a zároveň jsme spustili zmiňovaný mezinárodní projekt, získali jsme velmi silnou pozici na mezinárodním poli. Lidé ze zahraničí se s námi teď baví úplnÄ› jinak, než pÅ™ed mnoha lety. Ale pÅ™edevším – baví se jich s námi mnohem víc. V nÄ›kterých státech je vidina možnosti podílení se na něčem jako je mezinárodní federace velkou motivací, takže už teď dostávám žádosti o Älenství, pÅ™estože tato federace doposud nebyla založena.

UrčitÄ› si dovedete pÅ™edstavit, jak by situace vypadala, kdybych čekali, až bude víc národů hrát kuličky závodnÄ›. Nemít MS a WorldMarblesFe­deration.com, pÅ™i výbÄ›ru termínu a místa konání preferovat naÅ¡e zájmy a ne zájmy zahraničních účastníků, by znamenalo jediné – mezinárodních turnajů s konkurencí, jakou si pÅ™ejeme, bychom se nemuseli dočkat.

Výsledky mezinárodního projektu

Projekt díky aktivitÄ› 4 pÅ™ekladatelů byl pÅ™eložen do vÄ›tÅ¡iny svÄ›tových jazyků. S aktivní propagací se začalo po skončení loňské sezóny, takže ve chvíli psaní tohoto článku má za sebou čtvrt roku aktivní existence. Ačkoliv v tuto chvíli nedokážu říct, jestli se nÄ›jak hmatatelnÄ› projeví na účasti letoÅ¡ního MS, Å¡ance je docela reálná.
 • Stránky byly naoptimalizovány na výrazy , „kuličkové turnaje“, „pravidla kuliček“ a podobné v jednotlivých jazycích. Bylo vybudováno hodnÄ› zpÄ›tných odkazů, díky nimž se na tyto výrazy objevují ve vyhledavačích na hledatelných pozicích. Podle Google keywords tool hledá tyto výrazy v celosvÄ›tovém měřítku nÄ›kolik desítek tisíc lidí mÄ›síčnÄ›. To jsou lidé, které idea kuličkových turnajů může zaujmout. Po 3 mÄ›sících budování zpÄ›tných odkazů jsme z tohoto koláče ukrojili cca 400 návÅ¡tÄ›vníků mÄ›síčnÄ›.
 • Byly rozeslány tiskové zprávy pÅ™i spuÅ¡tÄ›ní projektu a pÅ™i oznámení termínu mistrovství svÄ›ta. V obou případech mÄ›ly dobrou mediální odezvu.
 • Z důvodu budování zpÄ›tných odkazů i přímé propagace byly rozeslány člány o kuličkách do nÄ›kolika desítek stránek. Bylo napsáno nÄ›kolik článků a vytvoÅ™eno nÄ›kolik profilů s návodem, jak hrát kuličky.
 • Za tyto 3 mÄ›síce nás kontaktovalo více zájemců o pořádání turnajů ve svých zemích, než za celá léta pÅ™edtím. Byly založeny svazy nebo se pracuje na založení v Indii, Pakistánu a PanamÄ›, vážní zájemci o pořádání turnajů se ozvali z Velké Británie a USA, také nás kontaktovaly spousty ménÄ› vážných zájemců z různých koutů svÄ›ta.
 • Výše uvedená strategie tedy evidentnÄ› funguje. Budoucnost ukáže, kolik z tÄ›chto zájemců bude skutečnÄ› aktivních. Pro ÄŒR platí, že zhruba 1 z 10 zájemců o uspořádání turnaje, který mÄ› kontaktuje, akci skutečnÄ› uspořádá. Mezinárodní projekt si po tÄ›chto lidech žádá mnohem více – vytvoÅ™ení národního kuličkového svazu, který bude pomáhat svým vlastním poÅ™adatelům a koordinovat je v daném státÄ›. Lze tedy pÅ™edpokládat, že v tomto případÄ› bude procento lidí, kteří vÅ¡e dotáhnou do konce, nižsí. Ale je to pouze o ÄÃ­slech – dokážeme-li oslovit dostatečné množství lidí, hvÄ›zdy, které jednou provždy zmÄ›ní tento sport, se mezi nimi najdou.

  Jinými slovy: I z hovna lze bič uplést

  Kategorie: Marketing

  Comments are closed.

  -->