• Pondělí, Listopad 05th, 2007

Na Turnaji mistrů probÄ›hla Valná hromada, která schválila návrh na rozšíření výkonného výboru ze současných 3 lidí na 5. V tomto složení se poprvé sejdeme v sobotu 10. 11. 2007, abychom se vÄ›novali mnoha nápadům, které hráči v poslední dobÄ› navrhli. Byl bych rád, aby si vÅ¡ichni mohli udÄ›lat nejen obrázek o tom, jakým způsobem výkonný výbor pracuje, ale hlavnÄ› reagovat případnými dalšími nápady. Proto zde naleznete informace týkající se tÄ›chto návrhů.

První materiál, který zde zveÅ™ejním, jsou podklady, které jsem pÅ™ed Turnajem mistrů pÅ™ipravil pro ostatní členy výkonného výboru. Obsahuje pÅ™ehled návrhů, kterým bychom se mÄ›li postupnÄ› vÄ›novat, jejich základní analýzu a pÅ™ehled argumentů pro a proti s tím, že by se každý z Älenů VV mÄ›l zamyslet nad dalšími argumenty (aÅ¥ již pro nebo proti). Na jejich základÄ› bychom pak mÄ›li pÅ™ijmout přísluÅ¡ná rozhodnutí. Pokud vás pÅ™i čtení tÄ›chto podkladů cokoliv napadne, můžete mi dát vÄ›dÄ›t buď jakýmkoliv komunikačním kanálem nebo pokud budete chtít, aby se k vaÅ¡emu nápadu mohli snadno vyjádÅ™it i ostatní, použijte diskusní fórum.

Takže zde je přesná kopie podkladů, které jsem předal členům VV:

Návrhy pro jednání Výkonného výboru

Níže se pokouším vypsat pokud možno co nejkompletnÄ›jší seznam návrhů, které mi buď byly pÅ™edloženy nÄ›kterými hráči nebo po diskusi s ostatními cítím minimálnÄ› potÅ™ebu se zabývat danou problematikou.
 • ZmÄ›na bodování národního žebříčku.
 • Projednat zavedení tÅ™etí kategorie turnajů (vedle současných Open a Masters)
 • Zavedení kategorie žen.
 • Rozhoz k důlku – vítÄ›z by nemusel začínat, ale rozhodl by, jestli začne on či soupeÅ™.
 • Bodování klubů pÅ™i klubových soutěžích.
 • Celoroční žebříček klubů (klubová obdoba národního žebříčku).
 • Datum, místo a čas prosincových extrémů.
 • Od pristi sezony – pohar pro nejlepsi zenu v narodnim zebricku po skonceni sezony.
 • PÅ™estupní řád – pravidla pro pÅ™estup hráčů mezi kluby.
 • Hráčská anketa o turnaj roku.
 • Probrat možnost vstupu do ÄŒSTV.
 • Pořádání MÄŒR dojic, žen a juniorů.
 • Návrh poÅ™adí projednávaných návrhů
  1. V rámci projednávání možných zmÄ›n bodování národního žebříčku rozhodnout, zdali nadále budou jen 2 stupnÄ› turnajů (Open a Masters) nebo zavedeme jeÅ¡tÄ› tÅ™etí a kolik jichbude. Z Äasového hlediska toto rozhodnutí považuji za prioritu, abychom mohli včas stanovit termíny a získat potÅ™ebná povolení. Zároveň bude nutné vyÅ™eÅ¡it, zdali bodovat do NŽ mistrovství svÄ›ta.
  2. VyÅ™eÅ¡it pořádání extrémů – budou již za 2 mÄ›síce.
  3. Pravidlo týkající se rozhozu k důlku – nepospíchá, nicménÄ› pravdÄ›podobnÄ› se v tomto bodu snadno shodneme.
  Ostatní body bych Å™eÅ¡el v poÅ™adí odvislém o toho, kolik času by vyžadovala práce spojená s případným odsouhlasením návrhu (napÅ™. nové bodování NŽ → nutno naprogramovat vzorce v Excelu pro výpočet žebříčku).

  Bodování národního žebříčku

  Doporučuji jednání rozdÄ›lit na 2 ÄÃ¡sti. V první si říci, co pÅ™esnÄ› od bodování očekáváme (odpovíme si na otázky jako Má počet účastníků hrát nÄ›jakou roli v bodování? nebo Má kvalita přítomných hráčů ovlivnit počet bodů, o které se hraje? atd. Až budeme mít jasno, co pÅ™esnÄ› chceme, pak hledejme pÅ™esný model splňující tyto požadavky. Ve chvíli, kdy se shodneme na nÄ›jakém systému, doporučuji jeÅ¡tÄ› ho neschvalovat, ale pomocí diskusního fóra a mailinglistu s ním seznámit hráče a následnÄ› projednat případné pÅ™ipomínky. A samozÅ™ejmÄ› tento model prakticky vyzkouÅ¡et – pÅ™epočítat podle nÄ›ho NŽ za tento rok a sledovat bodové hodnoty získané konkrétními hráči na jednotivých turnajích – na základÄ› tohoto pak rozhodnout.  

  Níže rozepisuji jednotlivé vlastnosti bodování, o kterých bychom mÄ›li jednat, zdali by na nich mÄ›lo být nové bodování postaveno či nikoliv. Ke každé vlastnosti se snažím vypsat vÅ¡echny argumenty pro i proti, které mÄ› napadají. Další argumenty pro i proti, stejnÄ› jako pÅ™edložení dalších vlastností k jednání, jsou na vás…   

  MÄ›lo by být za poslední místo v turnaji vždy stejnÄ› bodů bez ohledu na počet a kvalitu hráčů?    <strong>Argumenty pro:</p>

   Být poslední z 10-ti není lepší než být poslední z 20-ti (ani naopak) – proto je rozumné v obou případech dát hráči stejnÄ› bodů.

  <strong>Argumenty proti:</p>

   Neznám žádná negativa.

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: Pro je 52 %, proti 30 %, jedno je to 17 %. (procenta s pÅ™esností na desetinná čísla jsou v samostatné příloze, zde budu počítat jen s celými čísly, proto se může stát, že součet nebude pÅ™esnÄ› 100 %)   

  Můj návrh: Zachovat současný stav v tom smyslu, že poslední hráč dostane vždy 1 bod nebo alespoň nastavit kritéria tak, aby se body za poslední místa liÅ¡ily minimálnÄ› (neÅ¡lo-li by to jinak).   

  MÄ›lo by být za první místo v turnaji vždy stejnÄ› bodů bez ohledu na počet a kvalitu hráčů?    <strong>Argumenty pro:</p>

   Musím-li vynechat nÄ›který turnaj, nemůže se mi stát, že vítÄ›z tohoto turnaje získá tolik bodů, kolik již v daném roce nepůjde na žádném jiném získat.

  <strong>Argumenty proti:</p>

   Za vítÄ›zství v turnaji, kde se sejde kompletní Å¡pička získám stejnÄ› bodů jako na turnaji, kterého se zúčastní jen začátečníci.

   Skončím-li na jednom turnaji na 20. místÄ› ze 40-ti účastníků (tzn. v polovinÄ›), dostanu ménÄ› bodů než když skončím poslední z 15-ti účastníků.

   Pevný systém bodování fungoval ze začátku existence našeho svazu, neosvědčil se.

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: 43 % pro pevné bodování, 56 % proti.   

  Můj návrh: Z ankety vyplývá mírná pÅ™evaha tÄ›ch, kteří nechtÄ›jí pevné bodování. V následujících bodech je vidÄ›t, že více lidí chce, aby na počet bodů, které lze získat, mÄ›la vliv kvalita hráčů a jejich počet. Proto navrhuji, aby obojí (kvalita i počet) mÄ›lo vliv s tím, že maximální počet bodů, které lze na turnaji získat, by se nemÄ›l dramaticky liÅ¡it turnaj od turnaje (mÄ›jme na pamÄ›ti tÄ›ch 43 %, kteří preferují, aby tÄ›ch bodů bylo úplnÄ› stejnÄ›). PÅ™i porovnání argumentů pro a proti také v mých očích u tohoto bodu pÅ™evažují ty proti.   

  Čím více hráčů se zúčastní turnaje, tím více bodů do národního žebříčku by na daném turnaji mělo jít získat?    <strong>Argumenty pro:</p>

   Čím více hráčů se turnaje zúčastní, tím vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že vyhrát turnaj bude těžší než když se ho zúčastní ménÄ› hráčů. To podporuje argument, že za vítÄ›zství z více hráčů by mÄ›lo být více bodů.

  <strong>Argumenty proti:</p>

   Musím-li vynechat nÄ›který turnaj, může se mi stát, že vítÄ›z tohoto turnaje získá tolik bodů, kolik již v daném roce nepůjde na žádném jiném získat.

   Při vyšším počtu účastníků je skutečně vyšší pravděpodobnost, že vyhrát bude náročnější, nemusí tomu však být vždy (např. turnaj, kde je hodně nováčků).

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: 73 % pro, 4 % neví, 21 % proti.   

  Můj návrh: Počet hráčů zakomponovat do hodnocení tak, že bude úzce provázan s kvalitou hráčů.   

  Čím lepší hráči se zúčastní turnaje (posuzováno dle stavu národního žebříčku), tím více bodů by na daném turnaji mělo jít získat?    <strong>Argumenty pro:</p>

   Porazit kvalitnější hráče je náročnější než začátečníky, proto by ti, kteří poráží lepší hráče, měli mít možnost získávat více bodů.

  <strong>Argumenty proti:</p>

   Musím-li vynechat nÄ›který turnaj, může se mi stát, že vítÄ›z tohoto turnaje získá tolik bodů, kolik již v daném roce nepůjde na žádném jiném získat.

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: 65 % pro, 34 % proti.   

  Můj návrh: Logicky vzato se zdá, že kvalita hráčů je nejobjektivnÄ›jším kritériem. MínÄ›ní hráčů v tomto bodÄ› také naznačuje, že by kvalita hráčů na turnaji mÄ›la hrát roli v bodování. Proto jednoznačnÄ› doporučuji kvalitu účastníků turnaje v novém systému zohlednit.   

  Související otázky: 

  Budeme-li brát v potaz kvalitu hráčů, budeme vycházek z aktuálního stavu NŽ nebo počtu získaných bodů za posledních 12 mÄ›síců? Budeme do takového žebříčku započítávat i turnaje, které nebyly otevÅ™eny pro vÅ¡echny? 

  U hráčů, kteří se zůčastní malého počtu turnajů a proto nebudou v Å¾ebříčku vysoko, započítáme pro účely zjiÅ¡tÄ›ní síly hráče průmÄ›r z neodehraných turnajů?   

  MÄ›lo by být bodování Open a Masters stejné – bez koeficientů?    <strong>Argumenty pro:</p>

   Neznám argument pro.

  <strong>Argumenty proti:</p>

   Abychom mohli porovnávat výkonost hráčů z různých koutů republiky, potÅ™ebujeme, aby o Å¾ebříčku rozhodovaly zejména soutěže, na kterých se tito hráči sejdou. Toho docílíme tím, že body na republikových turnajích se budou násobit určitým koeficientem. Kdybychom toho chtÄ›li dosáhnout pouze zohlednÄ›ním kvality hráčů (tím, že pokud by se zúčastnili kvalitnÄ›jší hráči, bylo by více bodů, jistÄ› by to fungovalo tak, že na Masters by bylo hodnÄ› bodů, ale hrozilo by, že když se sejde na nÄ›kterém z Openů víc lidí ze Å¡pičky, bude tento Open bodovaný stejnÄ› jako Masters. To sice na první pohled zní logicky, ale je tu jeden negativní aspekt – nikdo z hráčů dopÅ™edu neví, jaká konkurence se na daném Openu sejde. Mohlo by to tedy znamenat, že neúčast na Openu by znamenala stejnou bodovou ztrátu jako neúčast na Masters.)

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: 39 % pro, 8 neví, 52 proti. Ti, kteří byli pro, tak uvedli vÄ›tÅ¡inou možnost spíše ano, zatímco odpůrci tohoto Å™eÅ¡ení ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů byli rozhodní – rozhodnÄ› ne.   

  Můj návrh: Zatímco loni v průzkumu téměř vÅ¡ichni byli pro zvýšení koeficientů Masters (snad jen 2 lidi proti) ze současných 10 na vyšší hodnotu, z letoÅ¡ního průzkumu je vidÄ›t, že i když pro zachování nÄ›jakých koeficientů je vÄ›tÅ¡ina, tak už to není tak výrazná názorová pÅ™evaha jako loni. Loňský důvod pro tenkrát nakonec zamítnutý návrh na zvýšení koeficientů byl, aby Openy nehrály tak velkou roli (snaha, aby hráči z vÄ›tší dálky, kteří nebudou jezdit na vÅ¡echny Openy, ale Masters se účastní, mÄ›li Å¡anci na dobré umístÄ›ní). Na základÄ› tÄ›chto faktů mi pÅ™ijde dobré Å™eÅ¡ení započítávat jen určitý počet turnajů ročnÄ› (viz. níže), což vyÅ™eší problém hráčů, kteří nemohou jezdit na vÅ¡echny Openy a zároveň snížit koeficient Masters. Openy tak dostanou bodové ohodnocení, které bude pro hráče zajímavÄ›jší než doposud a pÅ™esto nebudou hrát v Å¾ebříčku dominantní roli, protože se jich jednoduÅ¡e započítá jen nÄ›kolik.   

  Související otázky: 

  Jaké koeficienty zvolit pro jednotlivé typy turnajů?   

  MÄ›l by být zaveden 3 stupeň soutěže (vedle současných Open a Masters)?    <strong>Argumenty pro:</p>

   VÄ›tÅ¡ina sportů má 3 – 4 stupnÄ› soutěží – republikové, oblastní, místní, vÄ›tší sporty jeÅ¡tÄ› okresní. Je to logické pÅ™i nárustu členské základny v jednotivých regionech.

  <strong>Argumenty proti:</p>

   V současné dobÄ› jeÅ¡tÄ› není v regionech tolik klubů (a jimi pořádaných soutěží), aby mÄ›lo smysl zavádÄ›t oblastní soutěže. HodnÄ› klubů je jen v Praze, kde by možná regionální soutěže mohly být zajímavé, v ostatních krajích je vÅ¡ak minimum klubů (západní ÄŒechy: 1, stÅ™ední ÄŒechy: 4, severní ÄŒechy: 1).

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: 26 % je pro, 26 % je to jedno a 47 % nechce 3 stupeň soutěže.   

  Můj návrh: Letos zachovat 2 stupnÄ› soutěží, příští rok znovu prodiskutovat tuto otázku. Pokud příští rok opÄ›t počet hráčů na turnajích a počet klubů vzroste více než 3× jako letos, pravdÄ›podobnÄ› bude pravý čas pro tuto zmÄ›nu.   

  Započítávat každému hráči jen určitý počet nejlepších turnajů ročně (cca 12) bez ohledu na kategorii turnaje?    <strong>Argumenty pro:</p>

   Hráč nemůže získat neúměrné množství bodů tím, že bude objíždět všechny turnaje nebo že jich bude hodně pořádat.

   Hráči účastnící se pouze turnajů Open ve svém mÄ›stÄ› mají Å¡anci získat pro nÄ› zajímavé množství bodů a pÅ™itom neohrozí ty, kteří se pravidelnÄ› účastní Masters (samozÅ™ejmÄ› pÅ™i rozumnÄ› nastaveném koeficientu Masters a dalších faktorech, které ovlivní počet bodů, které lze v turnaji získat).

  <strong>Argumenty proti:</p>

   Člověk, který se účastní mnoha turnajů ročně, může mít ke konci sezóny pocit, že na dalších turnajích nemá bodově co získat.

   

  Výsledek průzkumu učinÄ›ný mezi hráči 20. 10. 2007 k této otázce: 47 % pro, 30 % proti, 21 % je to jedno.   

  Můj návrh: PÅ™ijde mi to lepší Å™eÅ¡ení než zvyÅ¡ování koeficientů Masters (což by vzhledem k výsledkům průzkumu mínÄ›ní hráčů z 20. října ani nebylo moc dobré). Jsem pro.   

  Související otázky: 

  Kolik turnajů ročně celkem započítávat? 

  Kolik turnajů jednotivých kategorií započítávat (kolik Masters a kolik Open, popÅ™. kolik u tÅ™etího druhu soutěže)? 

  Započítávat mistrovství světa do žebříčku?   

  Zavedení kategorie žen   

  V anketÄ› pÅ™ekvapivÄ› vÄ›tÅ¡ina dotazovaných nepodporuje zavedení této kategorie (jedna z Ãºvodních otázek se také týkala pohlaví respondenta, díky čemuž jsem mohl vyloučit možnost, že by ženy chtÄ›ly samostatnou kategorii a muži ne). Opravdu obÄ› pohlaví se vyslovila ve vÄ›tÅ¡inÄ› proti.   

  Zároveň existuje nápad Ondry Hasala uspořádat příští rok mistrovství republiky žen. Podpořil bych tento nápad a zároveň bych navrhoval, že samostatná kategorie žen na turnajích zatím nebude a příští rok bude vhodné nastolit otázku samostatné ženské kategorie znovu.   

  Rozhoz k důlku – vítÄ›z by nemusel začínat, ale rozhodl by, jestli začne on či soupeř   

  Myslím, že v tomto se vÄ›tÅ¡inou shodneme. Anketa vyznÄ›la jednoznačnÄ› pro tento návrh. Stále častÄ›ji se stává, že hráč chce v první hÅ™e házet až jako druhý, proto svou kuličku hází schválnÄ› Å¡patnÄ›. Pokud by oba chtÄ›li házet jako druzí, pak by se za současných pravidel museli pÅ™edhánÄ›t, kdo pÅ™i rozhozu k důlku hodí kuličku hůř.   

  Bodování klubů v teamových soutěžích   

  Letos na 3 turnajích zkuÅ¡ebnÄ› probÄ›hla klubová soutěž a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Podle ankety si 73 % hráčů pÅ™eje její pokračování v příštím roce, 26 % je to jedno a jen 8 % se vyjádÅ™ilo, že by spíše nemÄ›la pokračovat. Její bodování probíhalo tím nejjednodušším způsobem – podle současného bodování NŽ.   

  Nyní je na čase rozhodnout, jak ji bodovat nadále. Bodování by mÄ›lo být samozÅ™ejmÄ› maximálnÄ› spravedlivé, vÄ›tší důraz by se mÄ›l klást na to, aby mÄ›ly Å¡anci i ménÄ› početné kluby a pÅ™itom mÄ›ly motivaci dorazit na turnaj v co nejvÄ›tším počtu. MyÅ¡lenka klubové soutěže vznikla právÄ› z tohoto důvodu – aby motivovala pozvat na turnaj další zájemce (druhý důvod – aby vznikaly nové kluby).   

  Proto pÅ™i navrhování způsobu bodování berme v potaz, co je hlavním cílem soutěže. MÄ›li bychom se snažit nastavit bodování tak, aby jakkoliv početný klub mÄ›l stále motivaci pÅ™ivést nové lidi (a zároveň aby kvantita nebyla tím jediným, co rozhodne).   

  Modely řešení, které byly zatím navrženy, jsou 2:   
 • Započítávat body jen napÅ™. 6 nejlepším hráčům klubu. Stále je tu motivace pÅ™ivést další lidi, protože čím víc lidí bude klub míst, tím vÄ›tší Å¡ance, že se aspoň nÄ›komu podaří získat hodnÄ› bodů. 
 • Zvýšit body za vyšší místa (příklad pro 16. hráčů: v současnosti se boduje takto – 1. místo: 13 bodů, 2. místo: 12 bodů, 3. místo: 11 bodů….…..12. místo: 2 body, 13. – 16. místo: 1 bod – pÅ™i aplikaci návrhu na zvýšení bodů za vyšší místa – 13. – 16. místo: 1 bod, 12. místo: 2 body, 11. místo: 4 body, 10. místo: 7 bodů, dále 11, 16, 22, 29, 37, 46, 56, 2. místo: 67 a 1. místo: 79 bodů.). PÅ™i tomto příkladu by klub musel mít 79 lidí na posledním místÄ›, aby se vyrovnal klubu, jehož hráč zvítÄ›zil. A to se v turnaji o 16-ti hráčích podaří jen těžko :o) 
 •  

  Výhody a nevýhody obou modelů: 

  První model bude snažší na výpočet. Druhý pak více motivuje kluby, aby sebou na turnaj braly kohokoliv, i kdyby bylo jasné, že má minimální Å¡anci nÄ›koho porazit.   

  Můj návrh: Zpracovat možné způsoby bodování a zveřejnit je pouze jako doporučené. Nechat na pořadateli turnaje, jak bude soutěž bodovat.   

  Celoroční žebříček klubů (klubová obdoba národního žebříčku)   

  Na plzeňském Masters mi bylo navrženo, aby se příští rok vedl žebříček klubů – teamová obdoba národního žebříčku. Zdálo se, že se lidem tato myÅ¡lenka líbila. Počítám, že by takový žebříček jeÅ¡tÄ› více zvedl motivační efekt způsobený klubovou soutěží – proto navrhuji takový žebříček zavést a rozhodnout o způsobu bodování.   

  Datum, místo a čas prosincových extrémů   

  Z ankety vyplývá, že v drtivé vÄ›tÅ¡inÄ› je to hráčům jedno. Z tÄ›ch, kteří vyjádÅ™ili svá přání, nejvíce preferuje StÅ™elecký ostrov, datum 29. 12. a preference času se pohybují od 10 do 14 hodin (u Äasu nepanuje žádná výrazná shoda).   

  Pohár pro nejlepší ženu v NŽ v příštím roce   

  Návrh od SKK Rohožky je myslím jasný a mÄ› osobnÄ› dává smysl. Vzhledem k vyšším příjmům ze startovného v posledních 2 turnajích Masters by to nemÄ›l být z finančního hlediska problém.   

  PÅ™estupní řád – pravidla pro pÅ™estup hráčů mezi kluby   

  Návrh Klubu Filipa Hasala: Zakázat bÄ›hem sezóny pÅ™estupovat do jiného klubu, ale vždy jen na konci sezóny, případnÄ› o prázdninách a to jen se souhlasem pÅ™edsedy klubu, aby nedocházelo k tomu, že nÄ›kdo na každém turnaji hraje za nÄ›koho jiného.   <strong>Argumenty pro:</p>

   Předsedové klubů budou mít radost, že jim nemůže jen tak někdo odejít. <strong>Argumenty proti:</p>

   Pokud klub řídí nÄ›kdo, kdo by se snažil rozvracet náš sport (viz. současná snaha vedení klubu Spanker o založení konkurenčního svazu a pÅ™etahování současných hráčů), byli bychom sami proti sobÄ›, kdybychom neumožnili ostatním členům takovéhoto klubu pÅ™ejít jinam.

   Hráč, který chce pÅ™estoupit a nebude mu to v brzké dobÄ› umožnÄ›no, může v klubu šířit negativní atmosféru, což se v konečném důsledku vymstí samotnému klubu.

   §3 zákona o sdružování říká: Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k Älenství ve sdruženích ani k

  účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodnÄ› vystoupit.Nevím sice, jak by právník interpretoval slovo svobodnÄ›, ale pÅ™ijde mi, že pokud nÄ›kolik mÄ›síců z klubu nemohu vystoupit, moc svobodné to není.

   

  Můj návrh: Zachovat současný stav.   

  Hráčská anketa o turnaj roku   

  PÅ™es zimu bychom mohli vyhlásit anketu o turnaj roku. Hráči by hlasovali, který z turnajů Open či Masters se jim nejvíce líbil. Bylo by to jistÄ› zajímavé – organizátoÅ™i turnajů by získali pÅ™ehled, co se hráčům nejvíc líbí a zároveň bychom tak alespoň morálnÄ› ocenili ty, kterým se podaÅ™ilo nejlépe se trefit do vkusu soutěžících. OsobnÄ› si netroufám odhadnout, který turnaj by to mohl vyhrát – a abychom mohli nadále zkvalitňovat turnaje, tato informace by se určitÄ› hodila.   

  Probrat možnost vstupu do ČSTV   

  Jedná se o návrh Mirka Tlustého – navrhoval bych zjistit současnou situaci, jaké jsou možnosti a požadavky ze strany ÄŒSTV. ÄŒlenství by znamenalo nemalé peníze pro náš sport a zároveň hodnÄ› práce (pokud vím, tak snad každý sport na to má min. jednoho placeného človÄ›ka, který funguje na StrahovÄ› – ovÅ¡em vzhledem k výši dotací od ÄŒSTV si svazy tyto výdaje v klidu mohou dovolit). Ze zkuÅ¡eností z jiných sportů, které si tímto proÅ¡ly, ovÅ¡em vím, že v ÄŒSTV nepanuje nálada, která by přála pÅ™ijímání nových členů – pro současné členy by to totiž znamenalo, že koláč penÄ›z, který se rozdÄ›luje, by se dÄ›lil na více dílů.   

  Můj návrh: Zkusit zjistit maximum informací o možnostech a vzhledem k malé Å¡anci na úspÄ›ch na tom nestrávit zbytečnÄ› moc času. Využít vÅ¡echny příležitosti, které se naskytnou.   

  Pořádání MČR dojic, žen a juniorů   

  Návrh Ondry Hasala na pořádání tÄ›chto turnajů – u dvojic a žen bych jednoznačnÄ› podpoÅ™il, navíc v případÄ› žen to může pomoci v diskusi o vlastní kategorii. Co se týče M ÄŒR juniorů, doporučuji probrat s navrhovatelem argumenty pro a proti. 

  Comments are closed.

  -->