• Pondělí, Listopad 12th, 2007

V sobotu 10. listopadu 2007 probÄ›hlo zasedání výkonného výboru, poprvé v 5-ti lidech. HovoÅ™ilo se hlavnÄ› o novém bodování národního žebříčku a také byla učinÄ›na nÄ›která dílčí rozhodnutí.

ProÅ¡li jsme bod po bodu jednotlivé aspekty pro hodnocení národního žebříčku, které jsem vypsal v minulém příspÄ›vku.

V první otázce, zdali by za poslední místo mÄ›lo být vždy stejnÄ› bodů, 3 z nás souhlasili, Martin zastává názor (resp. říkal, že je to spíše pocitová záležitost), že poslední místo z menšího počtu hráčů je lepší, Ondra mluvil o zohlednÄ›ní kvality hráčů – v kvalitnÄ›jší konkurenci by bylo za poslední místo víc bodů.

V otázce, zdali by mÄ›lo být za první místo vždy stejnÄ› bodů bez ohledu na kvalitu hráčů a jejich počet, jsme se shodli, že ne.

V dalších 2 otázkách, zdali zohledňovat počet hráčů a jejich kvalitu (čím víc lidí, tím víc bodů, čím lepší hráči, tím víc bodů), jsme se shodli, že ano. StejnÄ› jsme se shodli na tom, že není dobrý nápad bodovat stejnÄ› Open a Masters (bez koeficientů).

Tato kritéria by tedy měla být vztažena na nový model bodování národního žebříčku. Konkrétní návrhy popíšu níže.

V dalším bodÄ›, pro mÄ› malinko pÅ™ekvapivÄ›, byl schválen návrh na zavedení 3 typu turnaje (vedle Open a Masters) – (Jaryn, Ondra a Martin pro, Petr a Pavel proti). Celkem bude ročnÄ› opÄ›t 9 hlavních turnajů, z toho 6 Masters a 3 nejvyšší kategorie, pro něž jeÅ¡tÄ› nemáme název (domluvili jsme se, že si udÄ›láme průzkum mezi hráči, jak tyto soutěže chtÄ›jí nazvat). Jak moc bude bodovÄ› hodnocen 3 druh turnaje se bude Å™eÅ¡it pozdÄ›ji, podle názorů jednotlivých členů VV mám pocit, že buď stejnÄ› jako Masters nebo jen malinko více. Argumentem pro zavedení tÄ›chto turnajů totiž byla pÅ™edevším snaha mít víc prestižních turnajů.

Dále bylo schváleno, že ročnÄ› se každému hráči započítává do NŽ 12 nejlepších výsledků bez ohledu na druh turnaje, pÅ™ičemž z turnajů vyšší kategorie se započítávají pouze 2/3 nejlepších. Jinými slovy – z republikových turnajů se započte 6 nejlepších. 12 započítávaných turnajů celkem zajistí, že i když se v nÄ›které části ÄŒR bude konat hodnÄ› Openů, tak lidi odjinud, kteří nemohou na vÅ¡echny jezdit, nebudou znevýhodnÄ›ni.

SvÄ›tlo svÄ›ta spatÅ™ily i nové návrhy. Martin pÅ™iÅ¡el s nápadem, že by se mohl konat dlouhodobý turnaj jednotlivců, hraný celý rok, Ondra pÅ™iÅ¡el s nápadem podobné klubové soutěže. O tÄ›chto a dalších návrzích z mého pÅ™echozího příspÄ›vku se bude jednat na dalších zasedáních.

A nyní k návrhům bodování NŽ:

Ondrův návrh počítá s pevným počtem bodů za konkrétní umístÄ›ní, pÅ™ičtení bodů za počet účastníků (max. 32 bodů – když pÅ™ijde 10 lidí, 10 bodů za účast, pÅ™i 20 lidech 20 bodů, pÅ™i 32 a více vždy jen 32 bodů). Součet pevnÄ› stanoveného počtu bodů a bodů za účast by se násobil číslem od 0,1 do 1,1 podle počtu účastníků, kteří jsou v první desítce národního žebříčku. umístÄ›ní body za účast za hráče10 1. 100 32 0 = 0,1 2. 90 31 1 = 0,2 3. 80 30 2 = 0,3 4. 70 29 3 = 0,4 5. 55 28 4 = 0,5 6. 50 27 5 = 0,6 7. 45 26 6 = 0,7 8. 40 25 7 = 0,8 9. 35 24 8 = 0,9 10. 30 23 9 = 1,0 11. 24 22 10 = 1,1 12. 20 21 13. 16 20 14. 12 19 15. 8 18 16. 4 17 17. 1 16 18. 1 15 19. 1 14 20. 1 13 21. 1 12 22. 1 11 23. 1 10 24. 1 9 25. 1 8 26. 1 7 27. 1 6 28. 1 5 29. 1 4 30. 1 3 31. 1 2 32. 1 1 33. 1 0 34. 1 0 35. 1 0 36. 1 0 37. 1 0 38. 1 0 39. 1 0 40. 1 0 41. 1 0 42. 1 0 43. 1 0 44. 1 0 45. 1 0 46. 1 0 47. 1 0 48. 1 0 49. 1 0 50. 1 0 Tento návrh oproti současnému bodování pÅ™ichází se zohlednÄ›ním kvality hráčů a s tím, že již nebude napÅ™. za 13. místo stejnÄ› bodů jako za 16. (dříve, kdy se téměř vždy hrálo na 2 porážky a lidé končili na společných pozicích, to nevadilo, dnes se vÅ¡ak často dohrává o jednotlivá místa a myslím, že je spravedlivé, aby hráč, který skončil v turnaji lépe než jiný, mÄ›l alespoň o trochu více bodů).

Pokusil jsem se vyjít ze základních principů tohoto Ondrova návrhu a vymyslet model, který jeÅ¡tÄ› spravedlivÄ›ji zohlední kvalitu hráčů na turnaji, odstraní to, že všíchni od 33. místa výše budou mít stejnÄ› bodů a zajistí, aby za poslední místo bylo vždy bodů stejnÄ›. PÅ™i výše uvedeném způsobu bodování by se mohlo stát, že na turnaji, kde bude 10 lidí, bude za poslední místo víc bodů než tÅ™eba za 25. místo z 50. lidí (asi se shodneme, že je lepší ten, kdo je 25. z 50 než ten, kdo skončí 10. z 10).

DoÅ¡el jsem k následujícímu vzorci: (body za počet hráčů + body za kvalitu) + 1. Body za počet hráčů by se počítaly tak, že každý získá tolik bodů, kolik procent soupeřů porazí (příklad: PÅ™ijde 25 hráčů, vítÄ›z porazil 24 hráčů, tj. 96%, má 96 bodů. Druhý získá 92, tÅ™etí 88 atd., poslední má nula). K tÄ›mto bodům se pÅ™ičtou body za kvalitu tak, že z bodů za počet hráčů vypočteme procento rovnající se počtu procent součtu bodů hráčů na turnaji z celkového součtu bodů nejlepších 100 hráčů v národním žebříčku. Pokud budeme chtít, aby na prvních místech nevzrůstal počet bodů lineárnÄ›, ale progresivnÄ›, můžeme počet bodů jeÅ¡tÄ› vynásobit progresivním koeficientem. Ten lze nastavit na určitou hodnotu pro 1. místo a na dalších pozicích ho snižovat vždy o určité procento. Zní to složitÄ›, ale je to jednoduché. Podívejme se na následující příklad:

  PoÅ™. Jméno Body za umístÄ›ní Body za kvalitu Progresivní koeficient Body bez progresivního koeficientu + 1 Body s progresivním koeficientem + 1 1 Hráč1 96 24 1,32 121,00 159,40 2 Hráč2 92 23 1,26 116,00 145,44 3 Hráč3 88 22 1,20 111,00 133,53 4 Hráč4 84 21 1,16 106,00 123,20 5 Hráč5 80 20 1,13 101,00 114,11 6 Hráč6 76 19 1,10 96,00 105,96 7 Hráč7 72 18 1,08 91,00 98,55 8 Hráč8 68 17 1,07 86,00 91,70 9 Hráč9 64 16 1,05 81,00 85,29 10 Hráč10 60 15 1,04 76,00 79,22 11 Hráč11 56 14 1,03 71,00 73,41 12 Hráč12 52 13 1,03 66,00 67,79 13 Hráč13 48 12 1,02 61,00 62,32 14 Hráč14 44 11 1,02 56,00 56,97 15 Hráč15 40 10 1,01 51,00 51,70 16 Hráč16 36 9 1,01 46,00 46,51 17 Hráč17 32 8 1,01 41,00 41,36 18 Hráč18 28 7 1,01 36,00 36,25 19 Hráč19 24 6 1,01 31,00 31,17 20 Hráč20 20 5 1,00 26,00 26,12 21 Hráč21 16 4 1,00 21,00 21,07 22 Hráč22 12 3 1,00 16,00 16,04 23 Hráč23 8 2 1,00 11,00 11,02 24 Hráč24 4 1 1,00 6,00 6,01 25 Hráč25 0 0 1,00 1,00 1,00  

Příklad pÅ™edpokládá, že součet bodů přítomných hráčů činí 25 % ze součtu bodů 100 nejlepších hráčů NŽ. VÅ¡imnÄ›te si, že pÅ™i zohledňování kvality se projeví nejen (ne)přítomnost hráčů z první desítky, ale každý účastník má vliv na kvalitu. Zároveň tento systém dokáže zohlednit i to, jestli napÅ™. první hráč je jen o trochu lepší než druhý nebo je výraznÄ› lepší (protože beru v potaz ne umístÄ›ní, ale počet získaných bodů).

Toto je základní model, o kterém bych rád znal názor hráčů. Lze si snadno hrát s jednotlivými čísly, napÅ™. body za kvalitu násobit 2× apod., aby kvalita hrála vÄ›tší roli apod. Pro konkrétní čísla pÅ™epočítám národní žebříček pro tento rok podle tÄ›chto kritérií, pokud se ukáže, že o tento model je zájem.

Klíčovou otázkou zústává, zdali chceme systém bodování maximálnÄ› jednoduchý nebo spravedlivý. Na výkonném výboru se zdálo, že se nad složitÄ›jším systémem nechce nikomu moc pÅ™emýšlet – bude to tedy jedna z hlavních otázek v nejbližším průzkumu mezi hráči. Chceme-li maximálnÄ› objektivnÄ› zohlednit kvalitu přítomných hráčů, nečekejme jednoduchý systém. ZohlednÄ›ní kvality není jednoduchá vÄ›c a tak ani vzorec pro výpočet nemůže být jednoduchý. Pokud naopak chceme, aby se dalo již na turnaji na koleni spočítat, kolik kdo získal bodů, nelze od takového systému očekávat příliÅ¡nou objektivitu. Musíme si tedy říct, čemu dáme pÅ™ednost… Své názory prosím piÅ¡tÄ› do fóra.

Comments are closed.

-->